Regulamin uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach

Prawa uczestnika

 1. Rozwijanie uzdolnień i umiejętności poprzez udział w zajęciach różnych kół zainteresowań.
 2. Poszanowanie godności osobistej, dobrego imienia oraz własności osobistej.
 3. Swoboda wyrażania myśli i przekonań.
 4. Wpływ na życie Placówki poprzez działalność samorządu.
 5. Korzystanie pod opieką nauczycieli z pomieszczeń i sprzętu MDK 1.
 6. Korzystanie z możliwości rozwoju fizycznego wychowanków w placówce.

Obowiązki uczestnika MDK 1

 1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach wybranych kół zainteresowań.
 2. Przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć (noszenie zmiennego obuwia, odpowiedniego stroju, informowanie rodziców o godzinach zajęć, terminie powrotu do domu, troska o czystość i estetykę w pracowniach, salach i innych pomieszczeniach MDK 1).
 3. Troska o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
 4. Naprawa zniszczonego przez siebie sprzętu lub zapłacenie za jego naprawę.
 5. Przestrzeganie zasady „Nie palę papierosów, nie piję alkoholu, nie stosuję środków odurzających, „dopalaczy” i „Używam kulturalnego języka”.
 6. Szanowanie godności osobistej i dobrego imienia wszystkich uczestników zajęć i nauczycieli.

Nagrody

 1. List pochwalny do rodziców.
 2. List pochwalny do szkoły.
 3. Nagroda rzeczowa.
 4. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas występów w ramach imprez MDK 1.
 5. Możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wystaw MDK 1.
 6. Udział w festynie końcoworocznym.

Kary

 1. Rozmowa ostrzegawcza z wychowankiem.
 2. Zawieszenie w prawach uczestnika na czas określony.
 3. Skreślenie z listy uczestników za szczególne i rażące naruszenie ogólnie przyjętych norm dobrego wychowania.
 4. Poinformowanie szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu.

Uwagi końcowe

 1. Wychowankami placówki są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a w wyjątkowych przypadkach także młodzież studiująca i pracująca.
 2. Uczestnik MDK 1 ma prawo odwołania się od kary do rady pedagogicznej, do dyrektora MDK 1 oraz do Rzecznika Praw Dziecka przy Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 3. W MDK 1 obowiązuje zakaz kar naruszających nietykalność i godność osobistą.

Regulamin wszedł w życie po konsultacjach z wychowankami i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną 01.09.2003 r.