Regulamin uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ/WYCHOWANKA

Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Uczestnikami zajęć/wychowankami placówki są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież studiująca i pracująca. Aby stać się wychowankiem MDK 1 należy pozytywnie przejść proces rekrutacji na wybrane zajęcia.

Prawa wychowanka MDK 1

Wszyscy wychowankowie mają prawo do:

 1. Rozwijania zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz poszerzania wiedzy poprzez udział w zajęciach różnych kół zainteresowań.
 2. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz własności osobistej.
 3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 4. Wpływania na życie Placówki poprzez działalność Samorządu.
 5. Korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń i sprzętu MDK 1.

 

Obowiązki wychowanka MDK 1

Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wybranych kół zainteresowań.
 2. Przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć, a w szczególności PROCEDUR ORGANIZACJI ZAJĘĆ I FUNKCJONOWANIA MDK 1 W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 (noszenia maseczki i dezynfekowania rąk, informowania o swoim stanie zdrowia), a także noszenia zmiennego obuwia oraz odpowiedniego stroju).
 3. Troski o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 4. Naprawy zniszczonego przez siebie sprzętu lub zapłacenie za jego naprawę.
 5. Dbanie o estetykę w pracowniach, salach i innych pomieszczeniach MDK 1.
 6. Przestrzegania zasady „nie palę papierosów, nie piję alkoholu, nie stosuję środków odurzających, narkotyków, dopalaczy”.
 7. Używania kulturalnego języka oraz szanowania godności osobistej i dobrego imienia wszystkich wychowanków, nauczycieli i pracowników administracji i  obsługi.

 

W przypadku wyróżniającego się zachowania przewidziano następujące formy nagrodzenia:

 1. Pochwała nauczyciela.
 2. List pochwalny.
 3. Nagroda rzeczowa.
 4. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas wydarzeń MDK 1.
 5. Nominowanie do udziału w „Gali najzdolniejszych” (dodatkowe kryteria ustala organ prowadzący).

 

W przypadku nieodpowiedniego zachowania przewidziano następujące konsekwencje:

 1. Rozmowa ostrzegawcza z wychowankiem.
 2. Zawieszenie w prawach uczestnika na czas określony.
 3. Poinformowanie szkoły i rodziców o nieodpowiednim zachowaniu.
 4. Skreślenie z listy uczestników za szczególne i rażące naruszenie ogólnie przyjętych norm dobrego wychowania.
 5. Uczestnik MDK 1 ma prawo odwołania się od kary do Rady Pedagogicznej, dyrektora MDK 1 oraz Rzecznika Praw Dziecka przy Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 6. W MDK 1 obowiązuje zakaz kar naruszających nietykalność i godność osobistą.

 

Regulamin wszedł w życie po konsultacjach z wychowankami i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną  31.08.2020 r.