Główne kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat placówki oraz poczucie bezpieczeństwa.
 5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności
  za środowisko naturalne.
 6. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności wychowanków.
 7. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 8. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Podjęcie działań służących bezpieczeństwu wychowanków oraz przeciwdziałaniu przemocy, używaniu narkotyków, anabolików, dopalaczy, a także innych niedozwolonych substancji chemicznych.
 9. Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy oraz uzależnienia od korzystania
  z nowoczesnych technologii.
 10. Realizowanie misji placówki i koncepcji pracy nakierowanej na rozwój wychowanków.
 11. Rozwijanie samorządności wychowanków oraz umożliwianie im korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Promowanie postaw prospołecznych.
 12. Rozwijanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych, innych religii i kultur.
 13. Indywidualizacja podejścia do wychowanków – praca z wychowankiem słabym i szczególnie uzdolnionym.
 14. Rozwijanie współpracy placówki ze szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
 15. Współpraca z rodzicami.
 16. Doskonalenie procesów zarządzania placówką poprzez pracę nauczycieli w zespołach zadaniowych, stałe podnoszenie jakości edukacji, systematyczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie MDK 1 i promocję placówki.