Główne kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień. Podjęcie działań służących bezpieczeństwu wychowanków oraz przeciwdziałaniu przemocy, używaniu narkotyków, anabolików, dopalaczy, a także innych niedozwolonych substancji chemicznych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Realizowanie misji placówki i koncepcji pracy nakierowanej na rozwój wychowanków.
 5. Rozwijanie samorządności i innowacyjności wychowanków oraz umożliwianie im korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 6. Wychowanie prorodzinne, prozdrowotne, wzmacnianie roli wychowawczej MDK 1.
 7. Edukacja regionalna.
 8. Rozwijanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych, innych religii i kultur.
 9. Indywidualizacja podejścia do wychowanków – praca z wychowankiem słabym i szczególnie uzdolnionym.
 10. Stałe podnoszenie jakości edukacji w MDK 1.
 11. Rozwijanie współpracy placówki ze szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
 12. Promowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej postaw prospołecznych.
 13. Współpraca z rodzicami.
 14. Doskonalenie procesów zarządzania placówką poprzez:
  • pracę nauczycieli w zespołach zadaniowych,
  • systematyczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie MDK 1,
  • promocję placówki.