Szansa

na rozwinięcie swoich pasji i talentów.

Alternatywa

dla telewizji i komputera.

Możliwość

bezpiecznego, twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nasze cele

  • Efektywne podnoszenie jakości pracy placówki uwzględniające bieżące potrzeby wychowanków, rodziców oraz środowiska lokalnego.
  • Stosowanie innowacyjnych i autorskich metod pracy z wychowankami.
  • Udział wychowanków w życiu placówki na zasadach demokracji i samorządności.
  • Dostosowanie programu dydaktyczno - wychowawczego do potrzeb, możliwości rozwojowych, wieku oraz uzdolnień wychowanków.
  • Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa całej społeczności.
  • Udana współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Zatrudnianie kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, profesjonalnej i stale doskonalącej się.
  • Modernizacja zasobów placówki oraz stałe uzupełnianie pomocy dydaktycznych.
  • Dążenie do osiągania sukcesów przez naszych wychowanków na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.