#zostańwdomu

 

Pamiętajmy, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny:

 1. Często myj ręce, używając mydła i wody.
 2. Kiedy kaszlesz i kichasz, zakrywaj nos.
 3. Zachowaj co najmniej 1 metr odstępu o innych osób.
 4. Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy choroby, skontaktuj się z odpowiednimi służbami epidemiologicznymi. W przypadku pytań i wątpliwości, należy korzystać z infolinii NFZ: 800 190 590. Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach: 512 370 717. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Tychach: 887 277 805.
 5. Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi;
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących zajęć i zaplanowanych imprez.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ I FUNKCJONOWANIA

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 1 Artystów Rodu Kossaków w Tychach

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

CEL WDRAŻANIA PROCEDUR:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz odbiorców.

 

I OGÓLNE ZASADY:

 1. Dyrektor MDK 1 określa dyspozycyjność placówki, liczbę grup i maksymalną liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach.
 2. Rodzic/opiekun prawny, który chce skorzystać z oferty zajęć MDK 1 zobowiązany jest zapoznać się z PROCEDURAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I FUNKCJONOWANIA MDK 1 W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 i podpisać wymagane oświadczenia i zgody u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 3. W celu zachowania ogólnego bezpieczeństwa wychowanków i pracowników MDK 1 rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania nauczycielom/pracownikom MDK 1 istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do MDK 1 jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Dziecko posyłane na zajęcia do MDK 1 musi być zdrowe – bez objawów chorobowych. Jakiekolwiek objawy choroby oraz podwyższona temperatura eliminują przyjęcie dziecka na zajęcia (poza przypadkami innych schorzeń charakteryzujących się podobnymi objawami np. stwierdzona u dziecka alergia – na podstawie zaświadczenia od lekarza przekazanego nauczycielowi).

 

II PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA:

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do PUNKTUALNEGO ORAZ ZGODNEGO Z PLANEM ZAJĘĆ I PODZIAŁEM NA GRUPY przyprowadzania i odbierania dziecka w celu zachowania przepustowości ciągów komunikacyjnych i nie gromadzeniu się nadmiernej liczby osób w szatni. Podział na grupy dokonywany będzie z uwzględnieniem liczebności grupy, specyfiki zajęć i kubatury pomieszczeń.
 2. Dziecko do lat 10 jest przyprowadzane i odbierane z MDK 1 przez rodzica/opiekuna prawnego. Dzieci powyżej 10 roku życia mogą samodzielnie przychodzić do placówki po uprzednim wypełnieniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne dojście i powrót (u nauczyciela na stosownym druku, chyba, że zgoda została podpisana w procesie rekrutacyjnym).
 3. Wejście do MDK 1 koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic nie wchodzi do placówki (z wyjątkiem osób opisanych w rozdziale II punkcie 2).
 4. SZATNIA obsługiwana i koordynowana jest przez pracownika obsługi. Pracownik wyznacza miejsca pozostawienia odzieży wierzchniej. Wychowankowie uczęszczający do grup teatralnych oraz grup wokalnych, mających zajęcia w sali 29 oraz w sali 32 przebierają się w szatni na holu na pierwszym piętrze.
 5. Przy wejściu do placówki należy dezynfekować ręce. Podwyższona temperatura u dziecka, kaszel, katar eliminują przyjęcie go do placówki.
 6. Rodzic/opiekun przed drzwiami do MDK 1 ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz MDK 1 obowiązują zasady ogólne wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.
 7. Rodzic (jedna osoba) może wejść do placówki i pomóc przebrać się w wyznaczonym miejscu dziecku do lat 10. W przypadku dzieci powyżej 10 roku życia dziecko odbierane jest przez nauczyciela lub przez pracownika obsługi (w przypadku niepunktualnego przybycia do placówki) i przechodzi do sali, w której odbywają się zajęcia.
 8. Przy odbieraniu dziecka po zakończonych zajęciach, rodzic/opiekun prawny przekazuje
  w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka, a następnie dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi. Wyjątek stanowią dzieci do lat 10, którym może pomóc rodzic/opiekun prawny w wyznaczonym przez pracownika miejscu.

 

III ZASADY POBYTU DZIECI:

 1. Wychowanek zobowiązany jest do stosowania się do poleceń nauczyciela i pracowników administracji i obsługi.
 2. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 3. Wychowanek zobowiązany jest do zakładania maseczki podczas korzystania z części wspólnych budynku, korytarzy, toalet.
 4. W toalecie może przebywać jedna osoba.
 5. Liczebność każdej grupy dostosowana jest do kubatury pomieszczenia:

MIEJSCE

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB

sala estradowa  nr 25

24

galeria

22

pracownia plastyczna nr 19

10

pracownia plastyczna nr 20

10

sala teatralna nr 29

14

pracownia muzyczna nr 32

6

świetlica

16

UWAGA: Zajęcia filialne odbywają się z dodatkowym uwzględnieniem zasad placówki filialnej.

 

 1. Sprzęty/przybory do ćwiczeń oraz pomoce dydaktyczne będą dezynfekowana przez pracowników po każdorazowym ich użyciu. Pracownicy MDK 1 codziennie, po zakończeniu zajęć dokonywać będą dezynfekcji budynku ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek,  blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
 2. Podczas pobytu w MDK 1 dozwolone są wyjścia poza teren placówki (spacery, korzystanie z dziedzińca Teatru Małego) z zachowaniem ogólnego reżimu sanitarnego.
 3. Zasady pobytu uczestników w MDK 1 podczas zajęć stałych MDK 1:

 

IV ZASADY OGÓLNE:

 1. Wychowanek na zajęcia zabiera z domu podstawowe materiały i przybory plastyczne takie jak: ołówek, gumka, temperówka, kredki, markery, flamastry, pędzle, farby, klej, nożyczki, kocyk piknikowy, własne picie i inne przedmioty oraz pomoce wskazane przez prowadzących do realizacji bieżących zajęć.
 2. Rodzic wyposaża wychowanka w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka).
 3. Decyzję o noszeniu maseczki podczas zajęć podejmuje rodzic/opiekun prawny wychowanka lub pełnoletni wychowanek. W częściach wspólnych osłona ust i nosa jest obowiązkowa.
 4. W sali odległości między stanowiskami wynoszą min. 1,5 m. (w salach plastycznych:
  1 wychowanek – jedna ławka szkolna/stół).
 5. Podczas zajęć wychowankowie nie mogą wymieniać się własnymi przyborami.
 6. Wychowanek nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów (poza wymienionymi w pkt. a).
 7. Wychowankowie będą mieli ograniczoną możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych.
 8. Podczas korzystania z jakichkolwiek sprzętów oraz pomocy dydaktycznych wspólnych wychowankowie proszeni będą każdorazowo o dezynfekcję rąk. Po użyciu sprzęt i pomoce dydaktyczne zostaną zdezynfekowane przez pracownika MDK 1.
 9. Dzieci i młodzież poruszają się tylko w obrębie przeznaczonym na dane zajęcia za zgodą osoby prowadzącej.

V INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik lub nauczyciel odprowadzający dziecko.
 2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z MDK 1.
 3. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetowej MDK 1.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy MDK 1 powinni zachowywać dystans społeczny.
 5. Dyrekcja MDK 1 zobowiązuje się do zabezpieczenia niezbędnych środków dezynfekcyjnych, sprzętu do pomiaru temperatury (co najmniej dwóch termometrów bezdotykowych), jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz maseczek/przyłbic dla pracowników placówki.
 6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do udzielenia zgody na pomiar temperatury ciała wychowanka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Ze względów bezpieczeństwa pozostałych osób przebywających
  w placówce, brak takiej zgody uniemożliwi udział danego wychowanka w zajęciach.
 7. W przypadku zakażenia koronawirusem placówka będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

VI HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ:

 1. Przy wejściu głównym umieszczone zostaną numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku MDK 1 umożliwione zostanie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona będzie informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do MDK 1 dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. W placówce prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wszyscy pracownicy MDK 1 zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję toalet.

 

VII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW MDK 1:

 1. Do pracy w MDK 1 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy i nauczyciele MDK 1, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem, a także poinformować o tym fakcie dyrektora.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych wychowanków, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Wydzielonym pomieszczeniem (izolatorium) jest pomieszczenie na parterze oznaczone numerem 11. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w których będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 7. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor dokona ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i przekaże informację do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jednocześnie przekaże zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VIII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA ZAKAŻENIA
U WYCHOWANKA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 NA TERENIE MDK 1:

 1. Dyrektor informuje wszystkich wychowanków i ich rodziców (poprzez umieszczenie procedur na stronie www.mdk1.tychy.pl, a także za pośrednictwem informacji przekazanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia), że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na zajęcia, powinni pozostać w domu, a ich opiekunowie powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Dyrektor/nauczyciel, w przypadku wystąpienia u wychowanka będącego na zajęciach niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa go od zajęć, umieszcza w odizolowanym, wyznaczonym pomieszczeniu, a następnie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, o możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem.
 3. W sytuacji opisanej w pkt. 2 należy wstrzymać w placówce przyjmowanie kolejnych wychowanków, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, a wszystkie powierzchnie dotykowe zostaną zdezynfekowane (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. W placówce znajdują się (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w placówce dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Osoby, które miały kontakt z zakażonym powinny zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
 8. Dyrektor/nauczyciel, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę każdy zaistniały przypadek.

 

IX POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie sposobu realizacji zajęć i procedur w sytuacji zmiany warunków wpływających na ich przebieg. O wszelkich zmianach dyrektor będzie informował w osobnym piśmie.

Procedura wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.