Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pojawiąjące się filmy na stronie internetowej oraz materiały filmowe, do których odniesienie zostało umieszczone na stronie internetowej, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.
 • Pliki PDF, DOC, ODT itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). – Serwis zawiera dokumenty PDF lub skany takich dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pasek.
 • E-mail: wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 227 30 59 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
 • Adres: MDK 1 Tychy
  ul. Hlonda 1
  43-100 Tychy
 • E-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 227 30 59, 513032825

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ul. Hlonda 1:
 • do wejścia przy ul. Hlonda 1, od strony parkingu, prowadzą schody z podjazdem dla wózków;
 • budynek dwukondygnacyjny, budynek nie posiada windy;
 • z przodu budynku znajduje się parking ogólnodostępny, z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku;
 • przy wejściu, po prawej stronie znajduje się szatnia i recepcja, która jest punktem informacyjnym;
 • do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • na wyposażeniu budynku nie posiadamy pętli indukcyjnej dedykowanej dla osób niesłyszących.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach będzie dalej starać się dostosowywać swoje witryny w ramach dostępnych środków finansowych.